امروز : شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها
مرکز
مرکزمظالعات
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/21
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/05/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/22
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/03/07
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار