مرکز
علمی کاربردی
انجمن علمی
فرهنگیان
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/18
10 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/16
8 روز مانده
شهر برگزاری :
applied science university
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
145 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/20
134 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/17
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/15
7 روز مانده
شهر برگزاری :
istanbul zaim university
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/16
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/11
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/11/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/31
83 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/20
72 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
207 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
196 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
110 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/20
103 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/17
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
امروز : پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  کنگره
حامیان همایش ایران
اطلاعیه ها