تبلیغات

با توجه به فعالیت همایش ایران به عنوان مرکزاطلاع رسانی همایش های علمی  معتبر کشور و نظر به اینکه اکثر بازدیدکنندگان این مرکز اطلاع رسانی، دانشجویان و  استادان وپژوهشگران دانشگاهی هستند، لذا می توان ادعا نمود که همایش ایران سایت مناسبی جهت تبلیغات مربوط به فعالیت ها و خدمات آموزشی و علمی می باشد. لطفا جهت مشاوره در زمینه تبلیغات با شماره 02177891583 تماس حاصل فرمایید.